ทีมผู้พัฒนาระบบ

นายอนุพงษ์ ไวยรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายองครักษ์ ธรรมสโร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายผาริก หมาดเตี้ย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


ทีมวิทยากร

นายกิตติพงษ์ ฤาษี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน

จังหวัดสระแก้ว

นายเมทรา พาราศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมพงษ์ ลุงบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวพิชญ์ ชนก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำญงาน

จังหวัดขอนแก่น

นายเจ๊ะฮาลิต ปะดุกา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จังหวัดสตูล

นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

จังหวัดขอนแก่น


ทีมที่ปรึกษา

นายชุมสิน ศรียาน

เภสัชชำนาญการพิเศษ

นายประมวล กันเกตุ

ผอ.รพ.สต.ท่าราบ

นายธนเศรษฐ สมุทรเพชร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส